Rodzaje Jednolitych Plików Kontrolnych

Obowiązek składania Jednolitych Plików Kontrolnych tzw. JPK wprowadzony został do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Według ustawodawcy wprowadzenie JPK oprócz uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, miało także na celu skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie kosztów.

Poprzez JPK należy rozumieć zestaw informacji o operacjach gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorcę w danym okresie. Przesyłany jest on wyłącznie w wersji elektronicznej w określonym układzie i formacie xml ułatwiającym jego przetwarzanie. Pliki poświadczone muszą być kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

JPK składa się z 7 struktur:

- Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK KR

- Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK WB

- Struktura 3 – magazyn – JPK MAG

- Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK VAT

- Struktura 5 – faktury VAT – JPK FA

- Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK PKPiR

- Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK EWP

Obecnie JPK_VAT zobowiązane są składać bez wezwania organu podatkowego zarówno duże przedsiębiorstwa (od 1 lipca 2016 roku) jak małe i średnie (od 1 stycznia 2017 roku). Od 1 stycznia 2018 obowiązek ten będzie dotyczył także mikroprzedsiębiorstw. Zwolnieni od składania JPK_VAT są podatnicy, którzy wykonują wyłącznie wskazane w ustawie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego należy wysyłać w formie elektronicznej co miesiąc do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu np. do dnia 25 czerwca należy wysłać informację za maj. Wymóg comiesięcznego przesyłania JPK_VAT dotyczy także podatników rozliczających się metodą kwartalną. Niezłożenie pliku w terminie wiązać się może z sankcjami karno-skarbowymi.

Wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej są zobowiązani przekazać pozostałe struktury wyłącznie na żądanie organów podatkowych. Obowiązek ten obejmuje od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa, a od dnia 1 lipca 2018 r. obejmie on również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wskazane w wezwaniu struktury JPK, należy dostarczyć organowi w terminie w nim wskazanym na dowolnym nośniku danych np. pendrive lub płycie CD/DVD. Przepisy przewidują, że na udostępnienie żądanych plików podatnik nie może mieć mniej niż 3 dni. Wskazany w wezwaniu termin na przedłożenie plików można wydłużyć zwracając się w tym celu do organu podatkowego. Możliwe jest to tylko w uzasadnionych przypadkach m.in dużej ilości danych bądź nieobecności osoby za to odpowiedzialnej.

Adrianna Bloch, Asystent podatkowy w EOL Kancelaria doradztwa podatkowego

Komentarz

Od początku 2018 roku również podatnicy VAT posiadający status mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do co miesięcznego przesyłania do organów podatkowych struktur JPK_VAT. Dane pozyskane przez fiskusa będą analizowane i poddawane weryfikacji. Od lipca 2018 roku również w czasie kontroli organy podatkowe będą mogły prosić najmniejszych przedsiębiorców o dane z systemu księgowego w postaci struktur JPK. Warto zatem z wyprzedzeniem przygotować się na nowe obowiązki raportowe, gdyż czas w tym przypadku nie działa na korzyść podatnika.

 

Michał Zając, doradca podatkowy, Straszy menadżer w EOL Kancelaria Doradztwa podatkowego.