Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

Regulamin serwisu SignForm.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez SignForm.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20, 02-787, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512531538, REGON: 520736112, Numer KRS: 0000940152.

Spis treści

 1. [Postanowienia wstępne]
 2. [Usługi świadczone drogą elektroniczną]
 3. [Rejestracja Konta i dane osobowe]
 4. [Usługa formularze]
 5. [Usługa newsletter]
 6. [Usługa e-podpis]
 7. [Płatności]
 8. [Informacje techniczne]
 9. [Ograniczenia odpowiedzialności]
 10. [Postępowanie reklamacyjne]
 11. [Prawa autorskie]
 12. [Postanowienia końcowe]
 1. [Postanowienia wstępne]
  • Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020, poz. 344) przez Administratora, którym jest SignForm.pl sp. z o.o., jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 
   • Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
   • Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
   • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648);
   • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
   • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
   • Usługodawca lub Administrator – SignForm.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Elegijna 20, 02-787 Warszawa, NIP: 9512531538, REGON: 520736112, Numer KRS: 0000940152, adres e-mail biuro@signform.pl; tel.: +48 608 43 63 83
   • Usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
   • Serwis - serwis internetowy signform.pl, którego właścicielem jest SignForm.pl sp. z o.o.;
   • Usługa - usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Serwisu;
   • Konto - dostępna dla Usługobiorcy po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych, w tym historię i szczegóły zrealizowanych zamówień, dostępnych pakietach, jak również miejsce pobierania zakupionych produktów;
   • KOD - indywidualny zestaw znaków i liter przesyłany przez usługodawcę do usługobiorcy, stanowiący identyfikator usługi i identyfikujący usługobiorcę w systemie informatycznym usługobiorcy, w tym także identyfikujący płatność zrealizowaną przez usługobiorcę;
  • Zamawiając określoną usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu.
  • Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
  • Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
  • Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. [Usługi świadczone drogą elektroniczną]
  • Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu a także świadczenia w zakresie innych Usług, które zostały określone w Regulaminie, na zasadach w nim określonych.
  • Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
  • W przypadku gdy Usługodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje Usługobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę, przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi. Pliki zamieszczone w serwisie stanowią treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020, poz. 287) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
   Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 3. [Rejestracja Konta i dane osobowe]
  • Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i dotyczy jedynie części usług oferowanych w ramach Serwisu. Korzystanie jednak z pewnych części Serwisu może być uzależnione od konieczności założenia Konta.
  • Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu, Usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, Usługobiorca składa oświadczenie woli, w zakresie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na: 
   • przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług przez Usługodawcę,
   • przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
   • przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę,
   • przekazywanie dotyczących go danych osobowych na rzecz innych podmiotów, z którymi Usługodawca współpracuje w zakresie działań reklamowych lub marketingowych,
   • przesyłania informacji handlowych przez Usługodawcę a także inne podmioty współpracujące z usługodawcą na podstawie odpowiednich umów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  • Podczas rejestracji Konta w Serwisie Usługobiorca podaje dane, które w zależności od rodzaju Konta mogą obejmować: 
   • adres elektroniczny i hasło umożliwiające logowanie do serwisu,
   • imię i nazwisko lub nazwę,
   • adres zamieszkania lub siedzibę,
   • nr NIP
   • nr telefonu;
  • Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez Usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz Regulaminem.
  • Usługodawca nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
  • Usługobiorcy będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 
   • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
   • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
   • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
   • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
   • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
   • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
   • wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
   • wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Usługobiorcę określonych danych, w szczególności dotyczyć to może np. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Usługobiorca zostanie powiadomiony.
  • Usługobiorca korzystając z Serwisu wyraża jednocześnie zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych technicznych i technologicznych obejmujących: 
   • adres IP,
   • wywołany adres internetowy (url),
   • adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na stronę Serwisu,
   • rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta,
   • innych informacji transmitowanych protokołem http.
  • Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę. Usługobiorca może poprzez zmianę ustawień urządzenia z którego korzysta dokonać zmiany powodującej nie zapisywanie w tym urządzeniu plików cookies.
  • Usługodawca dane Usługobiorcy przetwarza w zbiorze danych osobowych Usługobiorców prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Usługobiorca po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny potwierdzenie jego założenia, wraz z danymi do logowania w postaci podanego podczas rejestracji adresu e-mail.
  • Usługodawca nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Usługobiorcę. W razie utraty hasła, dla usługobiorcy może być wygenerowane automatycznie nowe hasło.
  • Udostępnianie hasła dostępu przez Usługobiorcę osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Usługobiorca traci dostęp do komercyjnej części Serwisu. W takich sytuacjach Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
  • W celu zarejestrowania się i założenia Konta usługobiorca powinien: 
   • wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu;
   • wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
   • dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Usługobiorcy, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą;
   • dane wpisane w sekcji "Dane do fakturowe" w panelu klienta będą źródłem danych do wystawionej usługobiorcy faktury, w przypadku zaznaczenia opcji "chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia/rejestracji;
   • poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Usługobiorcę zapiany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu
   • na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji konta w Serwisie;
   • brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;
   • po zakończeniu procesu rejestracji Usługobiorca otrzymuje dostęp do założonego Konta w serwisie;
   • dostęp do Konta jest uruchamiany automatycznie w momencie sfinalizowania rejestracji, natomiast dostęp do części płatnej Serwisu, po dokonaniu płatności kwoty, która odpowiada cenie wybranej Usługi;
   • Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, tym samym po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę nie przysługuje Usługobiorcy/ konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 24 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • Usługobiorca ma prawo do poprawienia wpisanych przez siebie danych. W celu zmiany informacji wpisanych w formularzu rejestracyjnym Usługobiorca powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.
 4. [Usługa "Dostęp do bazy formularzy", w tym narzędzia w formacie MS Excel: skoroszyty JPK, Weryfikator NIP, E-sprawozdania finansowe, Kalkulatory podatkowe, CUK, ALK]
  • Usługa "Dostęp do bazy formularzy" w formie Pakietów, czy też pozostałych aplikacji jak: skoroszyty JPK, E-sprawozdania finansowe, CUK, ALK, umożliwia dostęp do zasobów umieszczonych w części komercyjnej Serwisu.
  • W celu uzyskania dostępu do wybranych zasobów Serwisu, należy założyć Konto na stronie Serwisu oraz wykupić Usługę na wybrany przez Usługobiorcę produkt zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
  • Usługa "Dostęp do bazy formularzy" zawierana jest na okres półroczny lub roczny od momentu dokonania zakupu, w zależności od rodzaju zakupionego Pakietu.
  • Aplikacje w formie plików, czy też narzędzi Excela, jak: skoroszyty JPK, Weryfikator NIP, E-sprawozdania finansowe, CUK, ALK oferowane są na roczny okres licencyjny. 
  • Usługobiorca może także zamówić dostęp do poszczególnych zasobów Serwisu (pliku, treści) dokonując opłaty za pomocą SMS z telefonu komórkowego. Opis dokonania zakupu usługi dostępu do poszczególnego zasobu Serwisu za pośrednictwem SMS, znajduje się przy poszczególnym zasobie. Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów. W przypadku zawarcia umowy dostępu do poszczególnych treści, nie mają zastosowania zapisy określone w niniejszym paragrafie.
  • Odpowiedzialność za poprawne wykorzystanie poszczególnych produktów Usługodawcy spoczywa na Usługobiorcy.
 5. [Usługa newsletter]
  • Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego tzw. "newslettera" na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.
  • Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez niego adres elektroniczny.
  • Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i dostępną dla każdego usługobiorcy Serwisu.
  • "Newsletter" jest przesyłany do Usługobiorców zgodnie z częstotliwością wybraną przez Usługodawcę.
  • Zamówienie usługi "newsletter" następuje poprzez pozostawienie przez Usługobiorcę swojego adresu elektronicznego w Serwisie.
  • Zamówienie "newslettera" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych wiadomości wysyłanych na adres elektroniczny, zawierających oferty handlowe usługodawcy i jego partnerów oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.
  • Cofnięcie przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi "newsletter" na rzecz tego Usługobiorcy.
  • Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. [Usługa e-podpis]
  • Usługa "e-podpis" polega na realizacji przez Usługodawcę formalności niezbędnych do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego lub jego odnowienia przez Usługobiorcę. 
  • Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia procesu uzyskania certyfikatu kwalifikowanego lub jego odnowienia na rzecz Usługobiorcy jest wypełnienie 'Kwestionariusza Subskrybenta' zamieszczonego na stronach Serwisu.
 7. [Płatności]
  • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w formie przelewów, płatności BLIK jest mBank S.A z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18, w zakresie płatności kartami jest Autopay. Dostępne są płatności przy użyciu wymienionych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  • Korzystanie z Usług płatnych określonych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Usługobiorcę w wysokości określonej przez Usługodawcę przed rozpoczęciem jej świadczenia takiej usługi.
  • Każdorazowo przy usługach płatnych Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o konieczności opłacenia zakupu usługi wskazując na tą usługę, którą Usługobiorca nabywa, okres świadczenia takiej usługi oraz inne elementy związane z tą usługą.
  • Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
  • Usługobiorca dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
  • Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Usługobiorca w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
  • Usługodawca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Usługobiorcy związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Usługobiorcę.
  • Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Usługobiorca uzupełnił dane do faktury VAT, jak również zaznaczył kwadrat w polu "Chcę otrzymać fakturę VAT", otrzyma również link do panelu klienta umożliwiający pobranie faktury VAT w wersji elektronicznej (PDF), za zakupiony produkt lub usługę.
 8. [Informacje techniczne]
  • Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę: 
   • dostępu do Internetu,
   • dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
   • prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej, na dany moment aktualnej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
   • wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji,
   • w przypadku korzystania z Usługi pobrania plików, także posiadanie i zainstalowanie przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania w postaci pakietu MS Office w wersji 2010 lub wyższej (obsługa formatów: DOC, DOCX, DOCM, XLS, XLSX, XLSM), jak również bezpłatnej aplikacji Adobe Reader, umożliwiającej odczytanie lub wypełnienie pobranego pliku w formacie PDF.
   • Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania oferowanych przez siebie produktów, czy też  zachowania pełnej ich funkcjonalności w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z darmowego oprogramowania np. Libre Office czy Open Office.
  • Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Usługobiorcę z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.
 9. [Ograniczenia odpowiedzialności]
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej. Usługodawca niezwłocznie po ustaniu siły wyższej wznowi świadczenie usług i odpowiednio wydłuży czas na korzystanie z usługi uwzgledniający okres zaistniałej przerwy, a jeżeli nie będzie to możliwe dokona zwrotu odpowiedniej części pobranego od Usługobiorcy wynagrodzenia, za czas gdy Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. Jeżeli na skutek przerwy w działaniu Serwisu Usługobiorca nie mógł skorzystać z usługi, która jest odpłatna, w takim wypadku Usługodawca po wznowieniu pracy Serwisu umożliwi korzystanie z tej usługi w takim zakresie, aby zaistniała przerwa nie była wliczona do odpłatności za taką usługę.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu lub posłużenia się takimi informacjami przez Usługobiorcę lub inne osoby trzecie, w tym w szczególności materiałami redakcyjnymi, informacjami, a także wzorami dokumentów.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  • Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. [Postępowanie reklamacyjne]
  • Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane Usługobiorców przez całą dobę.
  • Informację związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: biuro@signform.pl.
  • Zgłoszenie reklamacji w przypadku usługi płatnej następuje poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: biuro@signform.pl.
  • Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
  • Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności przedmiot usługi, która nie została wykonana lub nienależycie wykonana oraz odpowiednie uzasadnienie.
  • Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. Dniem roboczym jest każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Usługobiorcy w postaci elektronicznej lub pisemnej, na wskazany przez niego adres.
  • Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
  • Reklamacja związana z brakiem możliwości pobrania pliku, gdy zapłata następowała za pośrednictwem SMS winna zawierać dane Usługobiorcy, jego adres e-mail, nr telefonu z którego wysłany został SMS celem pobrania pliku, informację o kodzie aktywacyjnym, dacie i godzinie wysłania SMS. Brak wskazanych danych uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności przy uzyciu SMS.
  • Reklamacja związana z brakiem możliwości skorzystania z usługi płatnej, gdy zapłata następowała poprzez przelew bankowy lub system płatności winna być kierowana do podmiotu realizującego zapłatę tj. odpowiednio banku lub dostawcy usług płatniczych zgodnie z odpowiednim regulaminem świadczenia tych usług.
  • W przypadku, gdy reklamacja składana jest do Usługobiorcy i związana jest z brakiem zapłaty za usługę płatną wykonaną za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, to winna ona zawierać dane Usługobiorcy, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności oraz systemie płatności, który był wykorzystany do dokonania zapłaty. Brak wskazanych danych uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności elektronicznych
 11. [Prawa autorskie]
  • Usługodawca udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym w szczególności: pliki, jak również: znaki towarowe i inne utwory, teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
  • Usługodawca udostępniając w Serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa  autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
  • Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2509). Bez pisemnej zgody usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane niezgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powielone, skopiowane, utrwalone lub publiczne udostępniane.
  • Wykupienie przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie usługi płatnej, tożsame jest z udzieleniem Usługobiorcy przez Usługodawcę prawa do korzystania z Serwisu lub jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.
  • W zakresie udzielonego dostępu, Usługobiorca nie ma prawa do: 
   • sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy,
   • przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,
   • utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Usługobiorcy),
   • utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,
   • usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
   • modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
   • wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu,
   • samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę,
   • samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
   • przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 12. [Postanowienia końcowe]
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • W razie zmiany Regulaminu, Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy ograniczenia prawa Usługobiorcy do korzystania z usług płatnych Serwisu, lub miałaby skutkować koniecznością zapłaty za usługę, które wcześniej nie była usługą płatną Usługobiorca poinformuje Usługobiorcę o tych zmianach w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z takimi zmianami przed rozpoczęciem świadczenia usług płatnych poprzez przesłanie treści zmienionego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Usługobiorcy.
  • W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu przez Usługobiorcę, co wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty po takiej zmianie lub ograniczeniem korzystania z usługi płatnej już wykupionej przez Usługobiorcę, zmiana taka nie wchodzi w życie do chwili jej zaakceptowania przez Usługobiorcę lub do zakończenia świadczenia usługi płatnej.
  • W przypadku zmiany Regulaminu w zakresie usług bezpłatnych Usługobiorca w razie zmiany Regulaminu, ma prawo w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi. Dalsze korzystanie z usługi bezpłatnej po zmianie Regulaminu uznaje się za przyjęcie zmiany i akceptację nowych postanowień Regulaminu.
  • Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku: 
   • naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   • udostępnienia hasła dostępu do Konta osobom trzecim,
   • naruszenia przez Usługobiorcę bezpieczeństwa Serwisu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Usługobiorcy.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
  • Do korzystania z usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo Polskie.

Z poważaniem,
SignForm.pl Sp. z o.o.
ul. Elegijna 20,
02-787 Warszawa,
NIP: 9512531538, REGON: 520736112
tel.: +48 608 43 63 83