Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

   Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie

   Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie

   Wzór obowiązujący od dnia 1 listopada 2023 r.
   — Dz.U. 2023, poz. 2380

   9,00 zł
   (9,00 zł brutto)

   Format produktu

   Okres zgodności z przepisami prawa

   Format produktu

   Okres zgodności z przepisami prawa

   Zakup w pakiecie

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 10
   Czas dostępu: 182 dni
   Koszt: 79,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 20
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 129,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: 50
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 299,00 zł netto

   Opis pakietu

   Umożliwia dostęp do bazy ponad 8 tys. formularzy z bardzo szerokiego zakresu tematycznego na bieżąco aktualizowanej na podstawie pojawiających się każdego dnia roboczego, na stronach Rządowego Centrum Legislacji aktów prawnych. Formularze dostępne są w trzech popularnych formatach: PDF, MS Word, MS Excel.


   Szczegóły pakietu

   Ilość pobrań: bez limitu pobrań
   Czas dostępu: 365 dni
   Koszt: 389,00 zł netto

   Opis

   Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie

   stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

   SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ORAZ WZÓR TEJ EWIDENCJI

   1. Karty ewidencji przychodów i rozchodów, zwanej dalej „ewidencją”, zszywa się i kolejno numeruje.
   2. W ewidencji wprowadza się wyłącznie przychody z działalności rolniczej oraz koszty tej działalności.
   3. Wpisów w ewidencji dokonuje się w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na pod-stawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.
   4. Stwierdzone błędy we wpisach poprawia się przez:
    1) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego wpisu, oraz podpisanie po-prawki i umieszczenie daty dokonania poprawki lub
    2) wprowadzenie do ewidencji niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych wpisów; wpisy zmniejszające przychody lub rozchody mogą być dokonywane ze znakiem minus (–) lub kolorem czerwonym.
   5. Podstawą wpisów w ewidencji są:
    1) faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami;
    2) inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawiera-jące co najmniej:
    a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adres) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
    b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
    c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
    d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z wpisami dokonanymi na jego podstawie;
    3) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zbiorczego wpisu;
    4) dowody opłat pocztowych i bankowych;
    5) inne dowody opłat i dokonanych płatności.
   6. Ewidencja oraz dowody, na podstawie których są dokonywane w niej wpisy, przechowuje się na stałe w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta, a jeżeli prowadzenie ewidencji zostało zlecone biuru rachunkowemu – w miejscu (adresie) prowadzenia oraz przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

   Data wejścia w życie: listopad 2023 r.
   Podstawa prawna: — Dz.U. 2023, poz. 2380