Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

Menu

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12 m-ca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 m-cy, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

03
lip

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12 m-ca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 m-cy, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12 m-ca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 m-cy, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny


Na podstawie obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, publikujemy w interaktywnym formacie MS Word, wzór formularza Powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12 m-ca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 m-cy, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, obowiązujący od dnia 23 września 2022 r.

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2022, poz. 1896
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2024, poz. 981

Dz.U. 2024, poz. 981

Załącznik 1
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12 m-ca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 m-cy, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła, owiec lub kóz - Wzór formularza

Jeżeli zamierzasz przeprowadzić ubój bydła do 12 miesiąca życia, owiec lub kóz powyżej 12 miesiąca życia w celu produkcji mięsa na użytek własny, musisz spełnić określone wymagania. Przede wszystkim, zwierzęta muszą być zdrowe i poddane ubojowi po upływie okresu karencji użytych produktów leczniczych weterynaryjnych, jeżeli były one stosowane.

Ubój zdrowych zwierząt na terenie gospodarstwa

W sytuacji, gdy zdrowe zwierzęta uległy wypadkowi i konieczny jest jak najszybszy ubój ze względu na ich dobrostan, można dokonać uboju na terenie gospodarstwa. Ważne jest jednak, aby spełnione były wszystkie wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony zwierząt, systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych.

Procedura powiadomienia o zamiarze uboju

Zgodnie z przepisami, co najmniej 48 godzin przed planowanym ubojem zwierząt (z wyłączeniem drobiu i zajęczaków), musisz poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju. Jeśli ubój ma być przeprowadzony:

 • Na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane – powiadomienie składa posiadacz zwierząt.
 • W innym gospodarstwie – powiadomienie składa podmiot prowadzący to gospodarstwo.

Powiadomienie o uboju w nagłych przypadkach

W przypadku uboju zwierząt w nagłych sytuacjach, posiadacz zwierząt musi niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju:

 • O zamiarze przeprowadzenia uboju – przed jego przeprowadzeniem, lub
 • O przeprowadzeniu uboju – nie później niż 48 godzin po jego przeprowadzeniu.

Co powinno zawierać powiadomienie?

Powiadomienie musi zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt.
 • Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo (jeśli dotyczy).
 • Gatunek i liczba zwierząt poddawanych ubojowi.
 • Numer identyfikacyjny zwierząt (jeżeli obowiązkowe) lub numer siedziby stada w przypadku uboju świń.
 • Miejsce i termin uboju.
 • Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju.
 • Numer telefonu lub adres e-mail informującego dla ułatwienia kontaktu.
 • Wskazanie, że dotyczy uboju zwierząt w nagłych przypadkach (jeżeli dotyczy).
 • Datę urodzenia i liczbę stałych siekaczy wyrżniętych z dziąsła (w przypadku uboju owiec lub kóz).

Powiadomienie może również zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego.

Wzór powiadomienia

Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12 miesiąca życia, owiec powyżej 12 miesiąca życia lub kóz posiadających stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa na użytek własny, jest dostępny w załączniku nr 1 do obwieszczenia. Wzór ten określa szczegółowo, jakie informacje należy podać w powiadomieniu.

Ubój zwierząt z innych gospodarstw

Podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa, musi zapewnić, że:

 • Zwierzęta są ubijane niezwłocznie po przybyciu do gospodarstwa.
 • Ubój zwierząt odbywa się w warunkach zapobiegających zanieczyszczeniu mięsa.

Ewidencja przeprowadzonych ubojów

Podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt, prowadzi ewidencję przeprowadzonych ubojów oraz przechowuje ją przez okres trzech lat od daty dokonania uboju danego zwierzęcia. Ewidencja ta składa się z kolejno ponumerowanych stron zawierających:

 • Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddanych ubojowi.
 • Adres gospodarstwa, z którego pochodziły zwierzęta, jeżeli jest inny niż adres posiadacza zwierzęcia.
 • Liczbę oraz gatunek zwierząt poddanych ubojowi.
 • Datę urodzenia i liczbę stałych siekaczy wyrżniętych z dziąsła – w przypadku uboju owiec lub kóz.
 • Numer identyfikacyjny zwierząt poddanych ubojowi (jeżeli obowiązkowe) lub numer siedziby stada w przypadku uboju świń.
 • Datę uboju.
 • Imię i nazwisko, adres oraz podpis osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju.
 • Podpis posiadacza zwierzęcia.

Warunki sanitarne i techniczne

W gospodarstwie, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, powinno być wyznaczone miejsce lub pomieszczenie przeznaczone do:

 • Ogłuszania, wykrwawiania i wytrzewiania zwierząt.
 • Przechowywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym materiału szczególnego ryzyka, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Przechowywanie produktów ubocznych

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym materiał szczególnego ryzyka, muszą być przechowywane w sposób gwarantujący, że ich jakość mikrobiologiczna nie ulegnie pogorszeniu. Powinny być one przechowywane w trwałych pojemnikach, które po opróżnieniu muszą być każdorazowo myte, czyszczone i odkażane. Dodatkowo, miejsce przechowywania powinno być odizolowane od pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

Badanie poubojowe i jego wyniki

Jeżeli badanie poubojowe oraz badanie na obecność włośni (dotyczy mięsa świń, nutrii i dzików) wykaże, że mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania, które zawiera:

 • Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza mięsa.
 • Miejsce i termin uboju albo odstrzału.
 • Datę przeprowadzenia badania.
 • Gatunek zwierzęcia, z którego pozyskano mięso, oraz numer identyfikacyjny tego zwierzęcia (jeżeli obowiązkowe) lub numer siedziby stada w przypadku uboju świń.
 • Wynik badania.

Jeżeli badanie wykaże, że mięso jest niezdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną o uznaniu mięsa za niezdatne do spożycia, określając w tej decyzji sposób postępowania z mięsem.

Badanie na obecność włośni

W przypadku mięsa świń, nutrii i dzików, przeprowadza się badanie na obecność włośni. Jeśli wynik badania jest negatywny, urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa, które zawiera:

 • Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza mięsa.
 • Miejsce i termin uboju albo odstrzału.
 • Datę przeprowadzenia badania.
 • Gatunek zwierzęcia, z którego pochodziła badana próbka, oraz numer identyfikacyjny zwierzęcia (jeżeli obowiązkowe) lub numer siedziby stada w przypadku uboju świń.
 • Wynik badania.

Jeśli badanie wykryje obecność włośni, urzędowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną o uznaniu mięsa za niezdatne do spożycia, określając w niej sposób postępowania z mięsem. Przed wydaniem tej decyzji, urzędowy lekarz weterynarii pobiera próbki mięsa i przeprowadza dodatkowe badania.

Znaczenie mięsa niezdatnego do spożycia

Jeżeli urzędowy lekarz weterynarii stwierdzi, że mięso jest niezdatne do spożycia przez ludzi, znakowane jest ono znakiem weterynaryjnym w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku 5 cm zawierającym:

 • W górnej części – litery „PL”.
 • W dolnej części – litery „IW”.

Znak weterynaryjny umieszcza się na:

 • Zewnętrznej powierzchni tuszy przez opieczętowanie jej znakiem przy użyciu tuszu lub przez znakowanie na gorąco, lub
 • Zawieszce przymocowanej do tuszy.

Informacje przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii

Urzędowy lekarz weterynarii, który nie jest pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej, a przeprowadza badanie mięsa, przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii:

 • Informacje o zaświadczeniach dotyczących przeprowadzonych badań poubojowych mięsa.
 • Decyzje administracyjne o uznaniu mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi.

Informacje te muszą być przekazane w terminie do 15. dnia pierwszego miesiąca kwartału następującego po kwartale, którego dotyczą.

Przestrzeganie powyższych procedur oraz dokładne wypełnienie formularza powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła, owiec lub kóz jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochrony zdrowia publicznego. Szczegółowe przepisy i wzór formularza znajdziesz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Link do formularza: Formularz powiadomienia.