Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

Menu

Opinia służbowa policjanta WZÓR MS Word

08
maj

Opinia służbowa policjanta WZÓR MS Word

Opinia służbowa policjanta - WZÓR FORMULARZA

Na podstawie obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opiniowania służbowego policjantów, zamieszczamy interaktywny formularz Opinii służbowej policjanta w formacie MS Word. Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2010 r.

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2020, poz. 1102
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2024, poz. 704

Dz.U. 2024, poz. 704
Opinia służbowa policjanta

Opinia służbowa funkcjonariusza policji

Osoba wydająca opinię lub upoważniony przez nią przełożony zapoznają funkcjonariusza z opinią w ciągu 14 dni od jej sporządzenia, podczas osobistej rozmowy.

Opinię tworzy się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz dołącza się do dokumentacji osobowej funkcjonariusza, natomiast drugi przekazuje się bezpośrednio opiniowanemu podczas wspomnianej rozmowy. Otrzymanie opinii przez opiniowanego potwierdza się poprzez podpis.

Jeśli funkcjonariusz odmawia podpisania, jego przełożony, który przedstawia mu opinię, sporządza stosowną notatkę.

W przypadku niemożności bezpośredniego przekazania opinii dowódcy kontyngentu policyjnego lub funkcjonariuszowi oddelegowanemu do służby poza Policją, zarówno w kraju, jak i za granicą, opinię tę doręcza się opiniowanemu za pośrednictwem operatora pocztowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na wniosek funkcjonariusza, opinia może być doręczona mu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Otrzymanie opinii przez opiniowanego potwierdza się poprzez oświadczenie, które może zostać złożone również elektronicznie.

Odwołanie od opinii służbowej funkcjonariusza policji

Funkcjonariusz może złożyć odwołanie od opinii poprzez wydającego opinię, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią.

Do rozpatrzenia odwołania właściwi są:

 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do opinii wydanej przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji.
 2. Komendant Główny Policji w stosunku do opinii wydanej przez:
  1. kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,
  2. Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
  3. Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
  4. komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji,
  5. Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanta szkoły policyjnej,
  6. Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
  7. dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”,
  8. dowódcę kontyngentu policyjnego.
 3. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej.
 4. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej.
 5. Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej.
 6. Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji w stosunku do opinii wydanej przez:
  1. kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,
  2. kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio mu podległej,
  3. komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.
 7. Komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do opinii wydanej przez:
  1. kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio im podległej,
  2. komendanta komisariatu Policji.
 8. Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendant szkoły policyjnej w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio im podległej.
 9. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w stosunku do opinii wydanej przez kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej.

Postępowanie w przypadku odwołania od opinii służbowej funkcjonariusza policji

Od opinii wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, oraz od opinii wydanej przez Komendanta Głównego Policji w stosunku do policjantów, o których mowa w § 5 pkt 2, odwołanie nie przysługuje.

Funkcjonariusz, o którym mowa w § 5 pkt 1 i 2, może zwrócić się odpowiednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do tego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od opinii.

Postępowanie w przypadku odwołania:

 1. Wydający opinię może uwzględnić odwołanie funkcjonariusza w całości i wydać nową opinię.
 2. Odwołanie, które wydający opinię uzna za nieuzasadnione, przesyła w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przełożonemu właściwemu do rozpatrzenia odwołania, wraz z opinią i pisemnym uzasadnieniem swojego stanowiska w sprawie, a także z kompletem materiałów będących podstawą wydania opinii.
 3. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania wraz z materiałami, powołuje komisję do zbadania zaskarżonej opinii. W skład komisji nie może wchodzić przełożony, który wydał opinię, od której wniesiono odwołanie, lub uczestniczył przy jej wydawaniu.
 4. Na wniosek funkcjonariusza zawarty w odwołaniu od opinii przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania zawiadamia o wpływie odwołania wskazaną przez funkcjonariusza reprezentującą go zakładową organizację związkową. Zakładowa organizacja związkowa może w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić swojego przedstawiciela do składu komisji, o której mowa w ust. 3.
 5. Komisja, o której mowa w ust. 3, sporządza sprawozdanie zakończone wnioskiem o uwzględnienie odwołania albo o utrzymanie w mocy zaskarżonej opinii wraz z uzasadnieniem wniosku.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji:

 1. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania utrzymuje w mocy zaskarżoną opinię albo
 2. Uchyla zaskarżoną opinię i poleca wydanie nowej opinii, wskazując, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy jej wydawaniu.