Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że obywatel Unii Europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest ofiarą handlu ludźmi

Dz.U. 2020 poz. 2454

Załącznik
Zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że obywatel unii europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem unii europejskiej jest ofiarą handlu ludźmi

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Cudzoziemcy