OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest SignForm.pl Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512531538, REGON: 520736112, Numer KRS: 0000940152.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Administrator zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Jedyne osoby, które mają upoważnienie do dostępu do serwerów, na których są gromadzone dane osobowe, to odpowiednio przeszkoleni pracownicy Administratora.
 4. Administrator posiada odpowiednią dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane w procesie rejestracji, zakupu produktów są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak:
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - miasto zamieszkania i województwo,
  - nr telefonu.

  Oprócz powyższych danych Administrator dodatkowo może przetwarzać inne dane osobowe - dane rozszerzone, które obejmują m. in.:
  - adres zamieszkania,

  - nazwa i siedziba przedsiębiorstwa,
  - siedziba przedsiębiorstwa,
  - nr NIP,
  - dane statystyczne.

  Dane rozszerzone gromadzone są w celu wykonania określonych usług zgodnie z postanowieniami właściwych regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celu wystawiania faktur VAT.

 2. Podanie wszelkich danych osobowych ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.
 3. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 4. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy Użytkownik w każdym czasie ma prawo do cofnięcia zgody na przekazywanie dotyczących go danych oraz otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected]
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli dokonujesz zakupu produktu.
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na newsletter.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W Serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona "Moje Konto", za pomocą której Użytkownik może przeglądać swoje dane, uaktualnić je lub usunąć. Jeżeli Użytkownik nie ma Konta, wówczas winien w celu uzyskania dostępu do danych zwrócić się do Administratora na piśmie. Żądanie usunięcia danych może nastąpić także poprzez wysłanie go w formie elektronicznej na adres [email protected].
 3. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika.
 4. Każdy Użytkownik w każdym czasie ma prawo do cofnięcia zgody na przekazywanie dotyczących go danych oraz otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wysyłając email na adres [email protected].
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa  międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Z wyrazami szacunku, Zespół SignForm.pl.

 

Zaloguj