OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)

Krótki opis

Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
Dz.U. 2019, poz. 2544 (załącznik 1)

Dostępność: W magazynie

9,00 zł  (11,07 zł brutto)

* wymagane pola

9,00 zł  (11,07 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) - Plik w formacie Excel

Czym jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?

PKPiR, czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów ewidencji, który wykorzystywany jest przede wszystkim w księgowości uproszczonej. W tego typu księgach rejestrowany jest każdy przychód danej firmy, jak również jej zakupy oraz różnego rodzaju wydatki. Wszystkie transakcje zapisywane są w KPiR w sposób pojedynczy, tuż po jej zakończeniu. W oparciu o tego typu dokumentację podatnik bez najmniejszego problemu jest w stanie wyliczyć wszystkie zobowiązania podatkowe.

JKP Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – kogo dotyczy?

Obowiązek JKP dotyczy na żądanie organów podatkowych od 1 lipca 2018 r.:

 • osób, które wykonują działalność gospodarczą;
 • osób fizycznych, które wybrały jako formę opodatkowania zasady ogólne lub podatek liniowy;
 • osób fizycznych, spółek jawnych, cywilnych, jak również spółek partnerskich wykonujących działalność gospodarczą,  warunkiem jest jednak nie przekroczenie przychodów netto w wysokości 1 200 000 euro;
 • osób duchownych, które zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • osób, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej;
 • osób, które zajmują się działami produkcji rolnej i zdecydowały się prowadzić PKPiR.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – kiedy należy ją prowadzić?

Jeżeli Państwa przychód nie pochodzi z działalności rolniczej, a metodą opodatkowania, która została przez Państwa wybrana jest podatek liniowy, wówczas prowadzenie Podatkowej Księgi jest wymagane. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku różnego rodzaju spółek, takich jak spółki cywilne, jawne, czy też partnerskie. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3, a w razie wykonywania działalności kantorowej – także ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Podatnik jest obowiązany zbroszurować księgę i kolejno ponumerować jej karty.

Księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, mają znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, z zastrzeżeniem ust. 6, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu – w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy.

Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia, według ustalonego wzoru księgi i zgodnie z objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się za rzetelną, z zastrzeżeniem ust. 4, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Księgę uznaje się za rzetelną również, gdy:

- niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym organ podatkowy stwierdził te błędy, lub

- brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi, lub

- błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, lub

- podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200), lub błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe odpowiadające warunkom, o których mowa w § 11 ust. 3.

Stwierdzone błędy w zapisach PKPiR poprawia się przez:

1) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki lub

2) wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych zapisów; zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być dokonywane ze znakiem minus (−) lub kolorem czerwonym.

W przypadku prowadzenia PKPiR w systemie teleinformatycznym warunkiem uznania księgi za prawidłową jest:

1) określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

2) stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

3) przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania księgi, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest obowiązany założyć księgę, o której mowa w § 2 ust. 1. Po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn księgi sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.

 

 1. OK review by KatarzynaKsięgowa on 17.02.2017
  Jakość
  Cena

  Pobieram od lat, przygotowane solidnie.

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj