OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
 • ORD-U ORD-U
 • ORD-U ORD-U

ORD-U

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 2)

Dostępność: W magazynie

6,00 zł  (7,38 zł brutto)

* wymagane pola

6,00 zł  (7,38 zł brutto)

Zakup w pakiecie:

Szczegóły

ORD-U Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5)
Wzór dostępny do pobrania bezpłatnie w formacie PDF i interaktywnym formacie MS Excel.

Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 2)

Obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 82 ust 1 pkt 2 ustawy – ordynacja podatkowa. Zgodnie z jego treścią, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania bez wezwania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Wykazaniu w ORD-U podlegają tylko umowy, które powodują możliwość wywierania wpływu na nierynkową wartość przeprowadzanych między podmiotami transakcji. O zawarciu umowy poinformować należy, jeżeli doszło do transakcji między podmiotami, w których:

 • jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
 • inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
 • nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

 

Obowiązek informacyjny na ORD-U powstaje wyłącznie w przypadku, jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek sporządzania druku i informowania organów skarbowych dotyczy tylko transakcji przekraczających pewne limity. I tak w stosunku do

 • nierezydentów będących stroną umowy i  posiadających w Polsce przedsiębiorstwo, zakład lub przedstawicielstwo - w informacjach uwzględnia się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5000 euro,
 • w dwóch pozostałych przypadkach natomiast - w informacjach uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro.

W deklaracji ORD-U uwzględnia się wartość należności lub zobowiązań wynikającą:

 • z umów sporządzonych w formie pisemnej lub
 • z wystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków potwierdzających zawarcie umowy, jeżeli w umowie nie określono wartości należności lub zobowiązań albo umowa nie ma formy pisemnej.

Kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na walutę polską według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:

 • zawarto umowę lub
 • wystawiono faktury albo rachunki potwierdzające zawarcie umowy.

Obowiązek ujmowania na ORD-U danych z zawieranych transakcji nie dotyczy umów:

 • zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • objętych, zgodnie z odrębnymi przepisami, tajemnicą państwową lub bankową;
 • związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, w szczególności z usługami komunalnymi.
 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.

Zaloguj