OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

39 produkt(ów)

 1. Skład akcjonariuszy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1285 (załącznik 1)

 2. Formularz FIN.12 - Rzeczowe aktywa trwałe

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 12)

 3. Formularz FIN.13 - Wierzytelności sekurytyzowane, z wyłączeniem sekurytyzowanych papierów dłużnych

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 13)

 4. Formularz FIN.14 - Pozostałe aktywa

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 14)

 5. Formularz FIN.15 - Jednostki uczestnictwa z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 15)

 6. Formularz FIN.16 - Jednostki uczestnictwa bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 16)

 7. Formularz FIN.17 - Certyfikaty inwestycyjne imienne z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 17)

 8. Formularz FIN.18 - Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 18)

 9. Formularz FIN.19 - Certyfikaty inwestycyjne imienne bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 19)

 10. Formularz FIN.20 - Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 20)

 11. Formularz FIN.21 - Zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 21)

 12. Formularz FIN.22 - Instrumenty pochodne asymetryczne (opcje) - zobowiązania

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 22)

 13. Formularz FIN.23 - Instrumenty pochodne symetryczne - zobowiązania

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 23)

 14. Formularz FIN.24 - Pozostałe zobowiązania

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 24)

 15. Formularz FIN.25 - Odsetki, z wyłączeniem odsetek od dłużnych papierów wartościowych

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 25)

 16. Opcja darmowego pobrania

  Roczne / Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

  Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 789

 17. Cena emisyjna

  Formularz obowiązuje od dnia 22 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1114 (załącznik 1)

 18. Oferowane certyfikaty inwestycyjne

  Formularz obowiązuje od dnia 22 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1114 (załącznik 2)

 19. Formularz FIN.11 - Instrumenty pochodne symetryczne - aktywa

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 11)

 20. Formularz FIN.10 - Instrumenty pochodne asymetryczne (opcje) - aktywa

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 10)

 21. Formularz FIN.09 - Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 9)

 22. Sprawozdanie miesięczne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1285 (załącznik 2)

 23. Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych funduszu / subfunduszu

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1285 (załącznik 3)

 24. Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych subfunduszu / funduszu

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1285 (załącznik 4)

 25. Wybrane dane finansowe funduszu / subfunduszu (TFI)

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1285 (załącznik 5)

 26. Sprawozdanie kwartalne funduszu / subfunduszu (TFI)

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1285 (załącznik 6)

 27. Zestawienie miesięczne funduszu (TFI)

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1285 (załącznik 7)

 28. Raport bieżący funduszu (TFI)

  Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1285 (załącznik 8)

 29. Zbiorczy raport bieżący (TFI)

  Zestawienie transakcji sprzedaży zawartych pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo - Dz.U. 2009, nr 156, poz. 1235

 30. Zbiorczy raport bieżący (TFI)

  Zestawienie, odrębne dla każdego funduszu, transakcji zawartych pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez towarzystwo a zbiorczymi portfelami papierów wartościowych zarządzanymi przez to towarzystwo oraz klientami, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych - Dz.U.2009, nr 156, poz. 1235

 31. Formularz FIN.01 - Dane identyfikujące podmiot rynku funduszy inwestycyjnych

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 1)

 32. Formularz FIN.02 - Bilans podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych - dane zagregowane

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 2)

 33. Formularz FIN.03 - Udziałowe instrumenty finansowe z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 3)

 34. Formularz FIN.04 - Dłużne papiery wartościowe z kodem ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 4)

 35. Formularz FIN.05 - Udziałowe instrumenty finansowe bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 5)

 36. Formularz FIN.06 - Dłużne papiery wartościowe bez kodu ISIN

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 6)

 37. Formularz FIN.07 - Depozyty

  Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1786 (załącznik 7)

 38. Księga rejestrowa funduszy inwestycyjnych

  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
  Dz.U. 2016, poz. 2188

Ustaw kierunek malejący

39 produkt(ów)

Zaloguj