Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • ERN ERN

ERN

Oceń ten produkt jako pierwszy

Krótki opis

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Formularz obowiązujący od dnia 2 października 2017 r.

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

ERN Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Formularz obowiązujący od dnia 2 października 2017 r.

Wzór ERN – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1R


Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz do wszczęcia postępowania o rentę zagraniczną.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o rentę; jeżeli wniosek dotyczy również renty zagranicznej, może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce realizującej umowy międzynarodowe. Informację o adresach tych jednostek można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu www.zus.pl.

Wniosek o rentę podpisuje osoba zainteresowana lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osobę zainteresowaną na piśmie lub ustnie do protokołu.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło w formie przewidzianej dla zgłoszenia wniosku, tj. papierowej lub elektronicznej, nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

W pierwszej części (I) formularz zawiera dane osoby zainteresowanej, w tym personalne oraz dotyczące adresu zameldowania na pobyt stały, zamieszkania i do korespondencji.

Część druga (II) zatytułowana została jako "Wniosek osoby zainteresowanej". Jeden z modułów tej części poświęcony został właśnie kwestii wskazania, z jakiego okresu należy przyjąć do podstawy wymiaru osiągnięte wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru renty stanowić bowiem może przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie:

  • kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o rentę,
  • 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

W części wniosku - II.2. można wskazać, aby na podstawie przedłożonych dokumentów do ustalenia podstawy wymiaru renty organ rentowy wybrał najkorzystniejszy wariant.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wystawiać opinie. Proszę, zalogować się lub zarejestrować.