Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2011 Nr 262, poz. 1568
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2342

Wzory obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.

Dz.U. 2019, poz. 2342

Załącznik 1
Z-1 Zestawienie zmian zasobów złoża

Załącznik 2
Z-2 Uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża

Załącznik 3
Z-3 Zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego

Załącznik 4
Z-4 Zestawienie zmian zasobów złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Środowiska > Kopaliny