Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” lub kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się, aby serwis iform.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijna 20 przetwarzał Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informujemy także, że korzystając z serwisu iform.pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez iform.pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale Polityka prywatności i RODO.

Menu

Zaświadczenie o pomocy de minimis, pomoc publiczna, formularze, rolnictwo, rybołówstwo

02
lip

Zaświadczenie o pomocy De Minimis

Zaświadczenie o pomocy De Minimis

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zamieszczamy najnowszą wersję formularza 'Zaświadczenie o pomocy De Minimis' w interaktywnym formacie PDF. Nowa wersja wzoru obowiązuje od dnia 3 lipca 2024 r.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018 r. poz. 350
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2024 r. poz. 976

Dz.U. 2024 r. poz. 976

Załącznik
Zaświadczenie o pomocy De Minimis

Co to jest Zaświadczenie o pomocy De Minimis?

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zmienione przez Dz.U. 2024, poz. 976 określa zasady wydawania zaświadczenia, które potwierdza, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, zwaną również „zaświadczeniem o pomocy de minimis”, lub pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, znaną jako „zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”.

Wzory Zaświadczeń

Formularz zaświadczenia o pomocy de minimis należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Natomiast zaświadczenie dotyczące rolnictwa lub rybołówstwa powinno być sporządzone zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Wyjątki od Stosowania Wzorów

Wzory zaświadczeń nie mają zastosowania, gdy pomoc publiczna będąca pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie czy rybołówstwie jest udzielana na podstawie decyzji, która zawiera wszystkie elementy określone w § 3 oraz § 3a rozporządzenia.

Elementy Zaświadczenia o pomocy De Minimis

Zaświadczenie o pomocy de minimis oraz zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie powinno zawierać:

 • Datę wydania
 • Pieczęć podmiotu udzielającego pomocy (jeżeli zaświadczenie nie jest w formie elektronicznej)
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę oraz adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko lub nazwę oraz adres beneficjenta pomocy
 • Dzień udzielenia pomocy
 • Wartość udzielonej pomocy brutto w złotych i euro
 • Podstawę prawną udzielenia pomocy
 • Informację, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Informację o właściwym rozporządzeniu Komisji Europejskiej regulującym warunki dopuszczalności pomocy de minimis
 • Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia

Gdzie znaleźć formularz Zaświadczenie o pomocy De Minimis?

Formularz zaświadczenia o pomocy de minimis dostępny jest na stronie: iform.pl. Można tam znaleźć wszystkie niezbędne wzory oraz szczegółowe informacje na temat procedur i wymagań dotyczących pomocy de minimis.

Dodatkowe informacje w zaświadczeniu o pomocy De Minimis

§ 3a. Zaświadczenie o pomocy de minimis, oprócz informacji określonych w § 3, musi zawierać dodatkowe dane w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (niebędący akcjonariuszem), wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusz prostej spółki akcyjnej lub inny podmiot, na który przeniesiono odpowiedzialność podatkową związaną z działalnością prowadzoną w tej spółce – należy podać numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby tego wspólnika, akcjonariusza, komplementariusza lub osoby trzeciej, na którą przeniesiono odpowiedzialność podatkową.
 2. Informacja, czy pomoc de minimis została przyznana na działalność w sektorze transportu drogowego towarów.
 3. W przypadku pomocy de minimis udzielanej w związku z wykonywaniem usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym – opis tej usługi.

Wydawanie zaświadczeń o pomocy De Minimis

§ 4. Zaświadczenie o pomocy de minimis oraz zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie są wydawane z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej. Dotyczy to zarówno pomocy de minimis, jak i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W szczególności:

 1. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie decyzji – zaświadczenie wydaje się wraz z tą decyzją w dniu jej wydania.
 2. W przypadku ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez potrzeby wydania decyzji – zaświadczenie jest wydawane w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

Beneficjent pomocy ma prawo wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed upływem terminu określonego w ust. 1 pkt 2.

Terminy i procedury wydawania zaświadczeń

Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie są wydawane zgodnie z poniższymi terminami i procedurami:

 • Zaświadczenie wydawane na podstawie decyzji jest przekazywane wraz z tą decyzją w dniu jej wydania.
 • W przypadku ulgi podatkowej przyznawanej na podstawie aktu normatywnego, zaświadczenie jest wydawane w ciągu 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

Beneficjent pomocy może zażądać wydania zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed upływem wyżej wymienionych terminów.

Podsumowanie

Zaświadczenie o pomocy de minimis jest kluczowym dokumentem, który potwierdza, że otrzymana pomoc publiczna mieści się w ramach określonych przez przepisy unijne. Dokument ten jest niezbędny zarówno dla beneficjentów, jak i organów udzielających pomocy, aby zapewnić transparentność i zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Aby dowiedzieć się więcej i pobrać wzory formularzy, odwiedź stronę: iform.pl.