Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa, Poręczenie banku, Upoważnienie do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej | Czytaj więcej…