Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015, poz. 2355, Dz.U. 2017, poz. 318, Dz.U. 2018, poz. 447
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2344

Dz.U. 2019, poz. 2344

Wzory zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe obowiązują od dnia 4 grudnia 2019 r.

Załącznik 1
Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Załącznik 2
ZAS-W (4) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 

Załącznik 3
ZAS-S (4) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Załącznik 4
ZAS-Z (5) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Załącznik 5
ZAS-P (4) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Załącznik 6
ZAS-SC (2) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej

Załącznik 7
ZAS-HZ (2) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym


Załącznik 8
ZAS-HZU (2) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym


Załącznik 9
ZAS-DF (4) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych


Załącznik 10
ZAS-DP (4) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Załącznik 11
ZAS-KP (2) Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu

Załącznik 12
ORD-M (4) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej


Formularze branżowe
 > Podatkowe > Organy podatkowe