Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 2104
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 2459

Dz.U. 2020 poz. 2459

Załącznik 2
Wniosek o wydanie wizy krajowej

Załącznik 3
Decyzja o odmowie wydania wizy krajowej

Załącznik 4
Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy schengen wizy krajowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Wyjazdy-Przyjazdy