OBWIESZCZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2011 nr 122 poz. 697, Dz.U. 2019 poz. 119
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 1085

Dz.U. 2020 poz. 1085

Załącznik 1
Wniosek o zarządzenie / przedłużenie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Policję

Załącznik 2
Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki (Policja)

Załącznik 2a
Zarządzenie zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, prowadzonej w związku z wnioskiem/zarządzeniem Komendanta Głównego Policji / Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji / Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji / Komendanta Wojewódzkiego Policji

Załącznik 3
Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej

Załącznik 4
Notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli operacyjnej przez Policję

Załącznik 5
Rejestr postanowień sądu dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez Policję

Załącznik 6
Rejestr zgód dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez Policję

Załącznik 7
Rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez Policję

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Policja