Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2016 poz. 259
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2018 poz. 823

Dz.U. 2018 poz. 823

Załącznik 2
Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju