Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie

Dz.U. 2020, poz. 1657 

Nowy wzór formularza Wniosku o udostępnienie informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami obowiązuje od dnia 13 października 2020 r.

Załącznik 1
Wniosek o udostępnienie informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Środowiska > Wody powierzchniowe i podziemne