Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2000 nr 67 poz. 804
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 1991


Dz.U. 2020 poz. 1991

Załącznik 1
Wniosek o nadanie odznaki honorowej Centralnego Biura Śledczego Policji

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Policja