Rozporządzenie MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ oraz MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2017, poz. 1025

Załącznik 1
Karta akwenu

Wzór przygotowany w formacie MS Word.