Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2010-07-19

Działy specjalne produkcji rolnej a działalność rolnicza i działalność gospodarcza - dotyczy PIT.

Niniejszy tekst obrazuje wzajemną relację pojęcia działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności rolniczej jak również ewolucję na przestrzeni lat stosunku pojęcia działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Za działalność rolniczą ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. uznaje działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowlę ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1. miesiąc - w przypadku roślin,
2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Działami specjalnymi produkcji rolnej zaś są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Zakres pojęcia działalności rolniczej obejmuje również w całości działy specjalne produkcji rolnej.

Warto zauważyć też relację pojęcia działów specjalnych produkcji rolnej do pojęcia działalności gospodarczej oraz na jej ewolucję na przestrzeni lat. Do końca roku 2002 zarówno ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. jak i Ordynacja podatkowa nie zawierały definicji działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Pojęcie to należało zatem rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym mu przez poszczególne ustawy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej działalnością gospodarczą była działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. Ustawa ta nie przewidywała żadnych wyłączeń spod pojęcia działalności gospodarczej. Za działalność taką należało zatem uważać także działalność rolniczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.

Kolejnym aktem regulującym działalność gospodarczą była ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2001 r. Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. definiował działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. nie miała ona zastosowania do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Działy specjalne produkcji rolnej były w latach 2001-2002 częściowo wyłączone z zakresu pojęciowego działalności gospodarczej.

Zmiana nastąpiła w roku 2003, kiedy w Ordynacji podatkowej wprowadzono definicję działalności gospodarczej, zaś w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. wprowadzono odesłanie do definicji zawartej w Ordynacji podatkowej. Wprowadzona definicja zarówno w swoim pierwotnym brzmieniu jak i w brzmieniu obecnym miała bardzo szeroki zakres, gdyż za działalność gospodarczą uznana została każda działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców. Działalność rolnicza w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. nie była objęta zakresem tego pojęcia z racji braku zastosowania tej ustawy do tej działalności, w tym również przepisu odsyłającego do Ordynacji podatkowej. Działy specjalne produkcji rolnej zaliczone zaś zostały do działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. otrzymała nowe brzmienie. Działalnością gospodarczą była działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Działy specjalne produkcji rolnej poprzez odesłanie do art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. zostały tu expressis verbis wyłączone z pojęcia działalności gospodarczej.

Ostatnia zmiana dotycząca definicji działalności gospodarczej dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych weszła w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. Podobnie jak w definicji poprzedniej z zakresu pojęcia działalności gospodarczej zostały wyłączone działy specjalne produkcji rolnej.

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu