Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2012-10-25

Sprzedaż samochodu osobowego a podatek od towarów i usług - dotyczy VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 16 marca 2012 r., nr LPP2/443-1651/11-4/AD rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego. Czy przy sprzedaży samochodu osobowego (środka trwałego) podatnicy mają prawo naliczyć tylko taką kwotę podatku należnego od towarów i usług, jaką sam miał prawo odliczyć przy jego zakupie?

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik w 2011 r. nabył samochód osobowy w celu wykorzystywania go w prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż jeden rok. Jednak z powodu nieoczekiwanych, losowych zdarzeń, dokonano sprzedaży tego samochodu osobowego miesiąc po dniu nabycia. W związku z nabyciem pojazdu podatnik dokona odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku wykazanego w fakturze VAT nie więcej niż 6.000 zł. Dokładna kwota odliczonego podatku z tytułu nabycia ww. samochodu wyniosła 6.000 zł.

Zdaniem organu podatkowego w przypadku przedmiotowego samochodu osobowego nie zostały spełnione warunki umożliwiające zastosowanie przy jego sprzedaży zwolnienia od podatku, bowiem samochód ten nie jest towarem używanym. Należy podkreślić, że okres jego używania przez podatnika był krótszy niż pół roku. W związku z tym sprzedaż pojazdu podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%, a podstawę opodatkowania stanowi obrót z tytułu sprzedaży pomniejszony o kwotę należnego podatku, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy.

Reasumując stanowisko organu podatkowego, należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie kwota podatku należnego nie może być równa kwocie, którą przy zakupie przedmiotowego samochodu podatnik miał prawo odliczyć. Jest to spowodowane faktem, że przy zakupie samochodu przysługiwało prawo do odliczenia jedynie 60% kwoty podatku wykazanego w fakturze VAT nie więcej niż 6.000 zł. Z kolei sprzedaż tego samochodu opodatkowana jest na zasadach ogólnych stawką podstawową 23%, przy czym podstawą opodatkowania jest w tym przypadku kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.


Piotr Wesołowski
Młodszy konsultant podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu