OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 64

 1. 1
 2. 2
 1. Opcja darmowego pobrania

  NIP-5 (4)

  Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 2. Opcja darmowego pobrania

  EDG-1

  Link do wersji aktualnej CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego (Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 w pliku doc_6267-1.pdf).

   

 3. Sprawozdanie z wykonania planu audytu

  Dz.U. 2008 Nr 61, poz. 378

 4. Formularz D-WO-B

  Wartość kwot bazowych opcji walutowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 32)

 5. Formularz ZIP-MP

  Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez rezydentów innych niż Skarb Państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 22)

 6. Formularz ZIP-FI

  Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 24)

 7. Formularz AUD4

  Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów lub jednostki uczestnictwa w będących nierezydentami funduszach zbiorowego inwestowania, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 27)

 8. Formularz AUD4-PL

  Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub Narodowym Banku Polskim, papiery wartościowe dłużne wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem papierów wartościowych, dla których rolę depozytariusza pełni bank krajowy lub rezydent będący firmą inwestycyjną, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 28)

 9. Formularz D-WT

  Wartość godziwa pozycji w forwardach, futures, swapach walutowych i dwuwalutowych swapach stóp procentowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 29)

 10. Formularz D-WO

  Wartość godziwa pozycji w opcjach walutowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 31)

 11. Formularz IBZ-1/ODDZIAŁ

  Wartość funduszy oddziału mającego siedzibę za granicą - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 9)

 12. Formularz IB-1/ODDZIAŁ

  Wartość funduszy oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego mającego siedzibę w Polsce - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 7)

 13. Formularz D-WT-B

  Wartość kwot bazowych forwardów, futures, swapów walutowych i dwuwalutowych swapów stóp procentowych - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 30)

 14. Formularz NZ

  Zgłoszenie nabycia/sprzedaży nieruchomości za granicą przez rezydenta - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 10)

 15. Formularz NP

  Zgłoszenie przez rezydenta sprzedaży nierezydentowi lub nabycia od nierezydenta nieruchomości znajdujących w Polsce - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 11)

 16. Formularz ZIP-MNP

  Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem emisji, dla których rolę depozytariusza pełni krajowy bank, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 23)

 17. Rb-WS

  Roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych
  Dz.U. 2006 Nr 115, poz. 781 (załącznik 28)

 18. Rb-ZUS

  Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Dz.U. 2010 Nr 20, poz. 103 (załącznik 32)

 19. Formularz IBZ-1

  Wartość udziału rezydenta (wspólnika krajowego) w kapitale własnym spółki mającej siedzibę za granicą - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 8)

 20. Plan audytu

  Dz.U. 2008 Nr 66, poz. 406

 21. Formularz KU

  Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem dotycząca kredytu/pożyczki - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 14)

 22. Formularz KU-1

  Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki udzielonego nierezydentowi wraz z terminarzem przyszłych spłat - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 15)

 23. Formularz RACH

  Sprawozdanie z sald i obrotów na rachunku otwartym w banku, instytucji kredytowej lub innej instytucji finansowej (będących nierezydentami) - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 17)

 24. Formularz ZIP-RZ

  Informacja o zmianie danych dotyczących emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 26)

 25. Formularz ZIP-INF

  Informacja o emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 25)

 26. Formularz KOM

  Sprawozdanie z wierzytelności rozliczonych w obrocie z nierezydentami w formie wzajemnych (dwustronnych) potrąceń - Dz.U. 2007 Nr 183, poz. 1308 (załącznik 20)

 27. Ewidencja tytułów wykonawczych

  Dz.U. 2003 Nr 9, poz. 106 (8)

 28. Ewidencja wysłanych upomnień

  Dz.U. 2003 Nr 9, poz. 106 (3)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 64

 1. 1
 2. 2
Zaloguj