Masz pytania dotyczące JPK? Zadzwoń: Ogólnopolska Infolinia JPK: 22 257-81-44

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 63

 1. 1
 2. 2
 1. Opcja darmowego pobrania
 2. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-ZME

  Zmiana danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 24)

 3. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-EMI

  Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 23)

 4. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-ADM

  Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 26)

 5. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AIM

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 25)

 6. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-RIN

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 22)

 7. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PAN

  Akcje bez kodu ISIN wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 21)

 8. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AFN

  Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 20)

 9. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AUN

  Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 19)

 10. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-ADN

  Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 18)

 11. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AIN

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 17)

 12. Opcja darmowego pobrania

  Formularz IP-SYM

  Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe) - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 16)

 13. Opcja darmowego pobrania

  Formularz IP-ASP

  Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 15)

 14. Opcja darmowego pobrania

  Formularz IP-ASA

  Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 14)

 15. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AUM

  Papiery udziałowe bez kodu ISIN, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 27)

 16. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AFM

  Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 28)

 17. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PIM

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 29)

 18. Opcja darmowego pobrania
 19. Opcja darmowego pobrania

  Informacja o podstawach naliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

  Formularz obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1069 (załącznik 1)

 20. Opcja darmowego pobrania

  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

  Podstawa prawna: Dz.U. 2016, poz. 1047 (załącznik 1c)
  Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r.

  Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji

 21. Opcja darmowego pobrania

  Roczne / Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

  Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 789

 22. Opcja darmowego pobrania

  Rb-ZN

  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
  Dz.U. 2014, poz. 1773 (załącznik 5)

 23. Opcja darmowego pobrania
 24. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KAN

  Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 36)

 25. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KRN

  Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 35)

 26. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KRD

  Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego z terminem wymagalności do 1 roku włącznie

 27. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-IB

  Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 33)

 28. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-IB

  Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 32)

 29. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PUM

  Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 31)

 30. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PDM

  Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 30)

 31. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-POZ

  Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 13)

 32. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-POZ

  Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i należności od nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 8)

 33. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-REP

  Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 7)

 34. Opcja darmowego pobrania

  Rb-N

  Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
  Dz.U. 2014, poz. 1773 (załącznik 3)

 35. Opcja darmowego pobrania

  Nota korygująca

  Nota korygująca (interaktywny format MS Word)

 36. Opcja darmowego pobrania

  Faktura VAT

  W pliku "doc_2510-1.xlt" faktura w języku angielskim w walucie Euro. Nowe stawki, aktualne od stycznia 2011 r.: 23%, 8%, 5%. 

 37. Opcja darmowego pobrania

  KW - Kasa wypłaci (Dowód wypłaty)

  Dowód KW ("Kasa wypłaci" - KW) jest wystawiany w dacie wypłaty gotówki z kasy.
 38. Opcja darmowego pobrania

  KP - Kasa przyjmie (Dowód wpłaty)

  KP - Kasa przyjmie (Dowód wpłaty)
 39. Opcja darmowego pobrania

  Faktura Vat wewnętrzna

  Z dniem 1 stycznia 2013 r. faktury wewnętrzne można wciąż wystawiać, lecz nie trzeba. Nie ma obowiązku ich przechowywania z całą dokumentacją podatnika

 40. Opcja darmowego pobrania

  KRS-D3

  Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
  Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39)
  Wersja pliku pod Worda 2007 zawiera rozszerzoną funkcjonalność, mi.in. umożliwia automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 63

 1. 1
 2. 2