Rozporządzenie Ministra  infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 801
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1312

Dz.U. 2020, poz. 1312

Załącznik 1
Wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego

Załącznik 2
Informacje potwierdzające spełnianie przez przedsiębiorcę warunków niezbędnych do uzyskania koncesji na przewóz lotniczy

Formularze branżowe > Transport > Transport lotniczy