ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 1804
Uchylony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2114
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1314

Dz.U. 2020, poz. 1314

Załącznik 1
Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę

Załącznik 2
Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Załącznik 3
Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Załącznik 4
Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych

Załącznik 5
Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem

Załącznik 6
Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

Załącznik 7
Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego

Załącznik 8
Protokół odbioru dokumentu

Załącznik 9
Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej

Załącznik 10
Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik 11
Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

Załącznik 12
Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Formularze branżowe > Finansowe > Windykacja i należności