Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 1591
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1045

Dz.U. 2019, poz. 1045

Załącznik
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

Formularze branżowe > Urzędowe > Edukacja