Z racji opublikowania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, zamieszczamy najnowszy wzór świadectowa pracy, obowiązujący od dnia 7 września 2019 r.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1197
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1709

Dz.U. 2019, poz. 1709

Załącznik
Świadectwo pracy

Wprowadzone zmiany:

1. Pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

2. Pracodawca, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.

Formularze branżowe > Kadrowe