Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Wzory przygotowane w interaktywnym formacie PDF.

Dz.U. 2017 poz. 821

Załącznik 1
Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa

Załącznik 2
Poręczenie banku

Załącznik 3
Upoważnienie do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Energii > Paliwa ciekłe