Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 167

Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 1854

Dz.U. 2017 poz. 1854

Załącznik 1
Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych z tytułu przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy

Załącznik 2
Umowa o wypłatę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego, zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Załącznik 3
Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Załącznik 4
Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Załącznik 5
Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Załącznik 6
Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu) na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Formularze branżowe > Urzędowe > Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych