Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2015 poz. 2200
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 1502

Dz.U. 2017 poz. 1502

Załącznik
Ewidencja etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży gminnej (miejskiej)


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Straż gminna (miejska)