Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2011-05-04

Zapomogi od związków zawodowych są często nieopodatkowane - dotyczy PIT

Powszechna jest wiedza, że wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości 2280 zł rocznie; tak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Trochę mniej wiadomo o jeszcze jednym zwolnieniu dotyczącym zapomóg, obowiązującym od 2009 r., a określonym w art. 21 ust. 1 pkt 9a. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie od podatku obejmuje również inne zapomogi niż otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, a wypłacone z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do wysokości 638 zł rocznie.

Aby zapomoga od związku zawodowego korzystała z tego zwolnienia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

- otrzymującym musi być pracownik będący członkiem tej organizacji związkowej; zatem zwolnienie nie obejmuje zapomóg dla pracowników nie zrzeszonych ani członków organizacji związkowej nie będących pracownikami (np. emerytów)

- zapomoga musi być wypłacona, czyli musi być świadczeniem pieniężnym,

- źródłem sfinansowania zapomogi muszą być fundusze zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej;  zwolnienie nie obejmuje zatem zapomóg wypłacanych ze środków ponadzakładowych (np. regionalnych) struktur związkowych,

- kwota wolna od podatku (638 zł) dotyczy nie jednorazowej wypłaty zapomogi, ale całego roku podatkowego; w przypadku jej przekroczenia nadwyżka podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł (nie ze stosunku pracy). To oznacza, że nie podlega ona oskładkowaniu, organizacja związkowa nie pobiera zaliczki na podatek (nie jest bowiem płatnikiem z tego tytułu), natomiast do końca lutego następnego roku musi wystawić informację PIT-8C.

Jerzy Bielawny
Doradca Podatkowy ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu