Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2012-03-05

Zaliczenie kwoty netto niezapłaconych faktur w koszty uzyskania przychodów - dotyczy PIT

W dniu 21 stycznia 2012 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
(sygn. ILPB1/415-1059/11-2/IM) w sprawie zaliczenia kwoty netto niezapłaconych faktur w koszty uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów. Współpracował on z firmą X świadcząc dla tej spółki usługi transportowe. Współpraca układała się dobrze, usługi nie były kwestionowane, faktury wystawione na spółkę również byty akceptowane. W 2010 roku od sierpnia do listopada podatnik świadczył usługi transportowe i wystawił faktury na łączną kwotę 92.435,35 zł brutto,  z czego kwota netto to 75.766,68 zł oraz podatek od towarów i usług (22%) 16.668,67 zł.


Usługi w tych miesiącach oraz faktury wystawione za te usługi nie były przez spółkę kwestionowane, zaś kwotę netto wszystkich faktur podatnik wykazał w książce przychodów i rozchodów jako przychód i odprowadził podatek dochodowy, natomiast w deklaracjach VAT za dane miesiące wykazano te wierzytelności jako obrót opodatkowany i odprowadzono podatek należny. Faktury wystawione w miesiącu sierpniu były wystawione z terminem płatności 60 dni i te płatności, które przypadały na październik 2010 nie zostały uregulowane.


Tak więc podatnik przestał świadczyć usługi dla tej spółki. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty nie otrzymał zapłaty za swoje usługi i w grudniu 2010 r. wystąpił do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty. W maju 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania w sprawie z uzasadnieniem, że dnia 5 kwietnia 2011 r. ten sam Sąd Rejonowy ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku firmy X Sp. z o.o. Spółka nie jest też już czynnym podatnikiem VAT. Po rozmowie z syndykiem, podatnik otrzymał informację, że jego wierzytelności nie zostaną zaspokojone z uwagi na znaczne przewyższenie kwot wierzytelności do spłaty nad majątek spółki oraz pierwszeństwo
w spłacie innych wierzycieli.

W związku z powyższym podatnik zadał pytanie: czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych i postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie nakazu zapłaty podatnik może zaliczyć
w koszty uzyskania przychodu kwotę netto niezapłaconych faktur.


Organ podatkowy wskazał, że podstawą do zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów nie może być postanowienie o umorzeniu postępowania jak i inne postanowienia organów egzekucyjnych z treści których nie wynika jednoznacznie iż podstawą nieściągalności wierzytelności był brak majątku dłużnika.


W przedmiotowej sprawie wnioskodawca nie otrzymał postanowienia o umorzeniu postępowania określonego w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko postanowienie sądu o umorzeniu postępowania
w sprawie dotyczącej nakazu zapłaty. Tak wiec, organ stwierdził, że podatnik nie może zaliczyć kwoty netto niezapłaconych faktur w koszty uzyskania przychodów.

Jan Furtas
Konsultant podatkowy
ISP Modzelewski


 

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu