Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2012-01-09

Nowe zasady wpłacania zaliczek od dnia 1 stycznia 2012 r. - dotyczy CIT

Jedną z fundamentalnych zmian, która zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2012 r. jest wprowadzenie nowego terminu opłacania ostatniej miesięcznej (kwartalnej) zaliczki na podatek za rok podatkowy. W stanie prawnym obowiązującym do końca roku 2011 r. podatnicy byli obowiązani do uiszczania zaliczki na podatek dochodowy za ostatni okres (miesiąc lub kwartał) w wysokości zaliczki za okres poprzedni, do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. Ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następowało w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok.
 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (z zastrzeżeniem odnoszącym się do podatników, którzy uzyskujący w roku podatkowym równocześnie przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł opodatkowanych według zasad ogólnych). Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
Identyczną zasadę przyjęto w odniesieniu do zaliczek kwartalnych. Zaliczki te bowiem podatnik wpłaca w terminie
do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale. Zaliczkę zaś za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
 

Ponadto, istotną zmianą w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do dnia 1 stycznia 2012 r., jest przyznanie podatnikowi możliwości niepłacenia ostatniej zaliczki (zarówno miesięcznej jak i kwartalnej) - pod warunkiem, że przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie (CIT - 8 albo CIT - 8 A lub CIT – 8B ) i dokona zapłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres
od początku roku.
 

Podatnicy, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, stosują nowe zasady począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2011 r.
 

Analogiczne regulacje zostały wprowadzone w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą.
 

Powyższa zmiana została wprowadzona ustawą z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Paweł Greszta
Doradca podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu