Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2010-03-22

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) - zwolnienie z opłat abonamentowych

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie. Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Zwolnieniom z opłat abonamentowych podlegają osoby: 

1. Zaliczone do I grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub 
trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
2. Które ukończyły 75 lat.
3. Które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego.
4. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB).
5. Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %.
 
Wzór zgodny z Dz.U. 2010 Nr 29, poz.152
Pobierz formularz
Oświadczenie o uprawnieniu do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu