Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2011-05-23

Definicja budynku - dotyczy podatku od nieruchomości - artykuł polemizujący

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z artykułem „Definicja budynku pozostaje bez zmian – czyli kilka słów o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2011 r.”, zamieszczonym w aktualnościach z 9 maja 2011 r.

W Monitorze Polskim z dnia 6 maja 2011 r. (Nr 33 poz. 394) opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r. (sygn. akt Kp 7/09), w wyniku którego w życie nie weszła ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP przepisów wskazanych we wniosku Prezydenta RP.

Wskazana ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. zawierała w swej treści zmianę definicji obiektu budowlanego wskazując, iż obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi służącymi do eksploatacji tego budynku. Zgodnie z treścią obecnie obowiązującego przepisu art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy Prawo budowlane obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Proponowana zamiana w oczywisty sposób wpłynęłaby na kwestie opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiując pojęcie budynku odwołuje się bowiem do prawa budowlanego wskazując, iż budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Brak wejścia w życie wskazanej powyżej nowelizacji z dnia 23 kwietnia 2009 r. zawierającej zmianę definicji obiektu budowlanego (zmiana o charakterze doprecyzowującym) nie oznacza, wbrew sugestiom niektórych autorów, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym wewnątrz budynków nie mogą znajdować się odrębne budowle stanowiące przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości (taki pogląd został wyrażony w Serwisie Doradztwa Podatkowego nr 000089 z dnia 9 maja 2011 r. w artykule pana Jacka Budziszowskiego „Definicja budynku pozostaje bez zmian – czyli kilka słów o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r.”). Liczne spory podatkowe oraz bogate orzecznictwo potwierdzają, iż przyjęcie takiego generalnego stanowiska nie może być zaakceptowane. Tytułem przykładu można przytoczyć fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 października 2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 254/08), w którym Sąd wskazał m.in. „W ocenie Sądu fakt, że dana budowla została umieszczona w budynku nie skutkuje automatycznie tym, że nie może ona stanowić przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jeżeli bowiem w budynku została usytuowana budowla, która stanowi odrębny od budynku, samodzielny obiekt budowlany lub urządzenie budowlane, budowla ta stanowi wówczas odrębny od budynku przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Opodatkowaniu będzie w tym przypadku podlegał zarówno budynek, jak i budowla. Inaczej należy natomiast traktować instalacje i urządzenia techniczne, które w istocie składają się na budynek.”

Doświadczenie wskazuje, iż spory podatkowe dotyczące opodatkowania budynków i budowli należą to postępowań skomplikowanych, a szczególny charakter przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie pozwala na przyjęcie generalnego stanowiska w tym zakresie. Poszczególne sprawy dotyczące możliwości opodatkowania podatkiem od nieruchomości znajdujących się w budynkach budowli wymagają bowiem każdorazowego zbadania związku funkcjonalno-użytkowego poszczególnych obiektów lub ich części, wielu analiz o charakterze budowlanym i technicznym. Stąd w tego rodzaju postępowaniach podatkowych szczególnego znaczenia nabiera dowód z opinii biegłych. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 marca 2010 r. (Sygn. akt II FSK 1764/08) „W sprawach z zakresu opodatkowania budowli dowód w postaci opinii biegłego ma szczególnie istotne znaczenie. Ustalenie bowiem, czy mamy do czynienia w określonej sytuacji z obiektem, który może być uznany za budowlę wymaga, w większości przypadków posiadania szczególnej wiedzy. Jest to akademicki przykład konieczności przeprowadzenia w toku postępowania podatkowego dowodu określonego w art. 197 § 1 o.p.”.

Reasumując zasadnym jest wskazanie, iż nie do pogodzenia z obecnie obowiązującym stanem prawnym jest przyjęcie poglądu, że w każdy przypadek usytuowania budowli w budynku automatycznie oznacza brak możliwości uznania tej budowli za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Kamil Siłuch
Aplikant Radcowski
Kancelaria Prawna
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu