Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2012-05-21

Czy wniosek o zmianę sposobu opodatkowania stanowi rezygnację ze sposobu opodatkowania z poprzedniego roku podatkowego? - dotyczy PIT

Art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych daje możliwość wyboru jednego
z dwóch modeli opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej uregulowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą,
do dnia 20 stycznia, wybrać opodatkowanie dochodów z tej działalności na zasadach ogólnych – według skali progresywnej wynikającej z art. 27 ust. 1, albo na zasadach preferencyjnych określonych w art. 30c. Podatnik może ponadto wybrać szczególną metodę wpłacania zaliczek np. metodę uproszczoną (art. 44 ust. 6b). Jeżeli podatnik nie uczyni nic, nie podejmie żadnych kroków, wówczas jego dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej będą opodatkowane na  zasadach ogólnych. Jeśli jednak w poprzednim roku podatkowym rozliczał się na szczególnych zasadach, zgodnie z art. 30c w przypadku braku oświadczenia o rezygnacji ze stosowanej metody rozliczania, zasady te będą obowiązywały również w roku kolejnym. Ustawodawca przyjmuje bowiem zasadę ciągłości i niezmienności woli podatnika co do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Co jednak w przypadku, gdy podatnik, rozliczany na zasadach preferencyjnych, złoży wniosek o opodatkowanie na innych zasadach, bez złożenia wniosku o rezygnację z poprzedniej metody? Zważając na fakt, iż na podstawie obowiązujących przepisów niemożliwe jest rozliczanie się z podatku dwoma różnymi metodami  jednocześnie, należy stwierdzić, że oświadczenie to powinno rodzić podwójny skutek prawny – wyboru metody na wybranych we wniosku zasadach, oraz rezygnacji z obowiązującym w poprzednim roku metody rozliczania podatku.
Argumentację tego twierdzenia należy oprzeć przede wszystkim na zasadzie zaufania podatnika do organów podatkowych, zawartej w art. 121 ordynacji podatkowej, zgodnie z którą postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Podatnik, który błędnie przyjął, że oświadczenie o zmianie sposobu opodatkowania wywołuje również skutek rezygnacji z poprzedniej formy opodatkowania, nie powinien być za swój błąd bezwzględnie „karany” utraceniem możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji. Warto również zaznaczyć, iż ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnej regulacji dotyczącej formy rezygnacji z wyboru metody opodatkowania. W obliczu braku takiej regulacji, założenie podatnika, iż zmiana sposobu opodatkowania jest jednocześnie rezygnacją z metody poprzedniej, wydaje się być tym bardziej uzasadnione.

 

Andrzej Widawski
Konsultant podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu