Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2011-08-16

Czy wartość firmy powstała na skutek przejęcia podlega amortyzacji? - dotyczy CIT

Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

Wyjaśniając pojęcie „wartość firmy” należy podkreślić, że dodatnia wartość firmy wystąpi, gdy nabywca przedsiębiorstwa jest skłonny zapłacić za nie więcej niż wynosi wartość rynkowa składników majątkowych (w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności). Na taką ocenę może wpłynąć pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, kontrakty handlowe, struktury organizacyjne oraz inne czynniki, które decydują o wizerunku firmy. W uproszczeniu można powiedzieć, że te elementy będą tworzyć wartość firmy. Zatem wartość firmy pojawia się wówczas, gdy nabywca danego przedsiębiorstwa zapłaci za nie więcej niż wynosi suma wartości rynkowej przejmowanych składników majątkowych.

Wartość firmy podlega zaliczeniu w koszty podatkowe, jako wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji, tylko w ściśle określonych przez ustawodawcę sytuacjach; i tak, zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlega, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:

a) kupna,
b) przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,
c) wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Na gruncie przedstawionego stanu prawnego powstaje więc pytanie: czy można utożsamić z czynnością kupna (jako że wywoła to ten sam skutek prawny i ekonomiczny - tj. spółka przejmująca stanie się właścicielem składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa) dwa odrębne prawnie zdarzenia gospodarcze: nabycie na podstawie umowy kupna/sprzedaży akcji w spółce kapitałowej, a następnie połączenie przez przejęcie spółki zależnej?

W opinii autorki w przedstawionym przypadku okoliczność kupna przedsiębiorstwa z prawnego punktu widzenia nie wystąpiła. Umowa sprzedaży została zdefiniowana w art. 535 Kc – jako umowa dwustronnie zobowiązująca. Obowiązkiem sprzedającego jest przeniesienie na kupującego własności rzeczy i wydanie mu rzeczy. Kupujący zobowiązuje się natomiast odebrać rzecz i zapłacić sprzedającemu cenę. Szczegółowe przepisy Kodeksu cywilnego (art. 155-158) określają moment, w którym następuje skuteczne, w świetle prawa cywilnego, przeniesienie własności.

Mówiąc natomiast o przedsiębiorstwie należy przywołać art. 551 Kodeksu cywilnego, w myśl którego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Transakcji kupna przedsiębiorstwa nie można natomiast utożsamiać z nabyciem akcji spółki. Nabycie udziałów/akcji spółki kapitałowej na podstawie umowy kupna/sprzedaży następuje, co do zasady, po cenie określonej pomiędzy ich sprzedawcą (ustępującym wspólnikiem) a kupującym. Oznacza to, iż wydatki na nabycie lub objęcie udziałów/akcji poniesione są, aby osiągnąć skutek w postaci nabycia prawa podmiotowego, czyli prawa do udziału w zyskach przedmiotowej osoby prawnej. W świetle powyższego brak jest podstaw do uznania, że wydatki poniesione w celu nabycia akcji spółki kapitałowej na podstawie umowy kupna/sprzedaży są tożsame z „ceną nabycia przedsiębiorstwa”, o której mowa przy ustalaniu wartości firmy zgodnie z art. 16g ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Za kupno przedsiębiorstwa nie można także uznać operacji połączenia spółek, m.in. w sposób określony w art. 492 § 1 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie)

W związku z powyższym, jeżeli spółka przejmująca doprowadziła do połączenia przez przejęcie, to w ujęciu podatkowym nie nabyła prawa do wyliczenia wartości firmy, która podlega ujęciu w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne.


Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu