Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2010-07-26

Czy umorzone odsetki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu? - dotyczy CIT.

Zgodnie z generalnymi zasadami określonymi w art. 12 ust. 4 pkt 2 i art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do odsetek stosuje się metodę kasową, a więc naliczone odsetki stają się przychodem (bądź kosztem) dopiero w momencie ich faktycznego uiszczenia.

Jednak umorzenie odsetek naliczonych i wymagalnych jest traktowane jak zwolnienie z długu. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wierzytelność można umorzyć m.in. drogą zwolnienia z długu - zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego zobowiązanie wygasa, jeżeli wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Zwolnienie z długu – czy to w postaci należności głównej, czy odsetek, stanowi przysporzenie dla dłużnika, z tego względu, że nie jest on zobowiązany do poniesienia przedmiotowego wydatku.

Umowa zwolnienia z długu jest ewentualnym następstwem zawarcia umowy pierwotnej (ustnej lub pisemnej, często w postaci porozumienia), generującej prawo wierzyciela do dochodzenia odsetek, a także obowiązek dłużnika do ich uregulowania w umówionym terminie. Nie można więc uznawać, iż do oceny prawnej sytuacji dłużnika zwalnianego z długu w wyniku umorzenia odsetek znajdują zastosowanie te same regulacje podatkowoprawne, które mają zastosowanie w wypadku otrzymania odsetek przez wierzyciela. Zatem od momentu zwolnienia z długu, dłużnik nie jest zobowiązany do spełnienia wcześniej istniejącego świadczenia, przez co odnosi korzyść majątkową, co oznacza, że dłużnik uzyskuje przysporzenie, które w świetle regulacji ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. uznać należy za przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) tej ustawy przychodem jest również wartość umorzonych zobowiązań, a w tym wypadku odsetki niewątpliwie takie zobowiązanie stanowią.

Ponadto nieopłacenie przez dłużnika odsetek, do których zapłaty został zobowiązany przez wierzyciela, uznawane może być za przychód podatkowy również z innego punktu widzenia. Zwolnienie z długu (z obowiązku zapłaty odsetek) ostatecznie powoduje, iż dłużnik korzystał nieodpłatnie z cudzego majątku. Z tych względów zagadnienie to należy rozpatrywać również przez pryzmat tzw. nieodpłatnych świadczeń, które – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. – są zaliczane do kategorii przychodów podatkowych.

Reasumując należy stwierdzić, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uznania, że umorzenie odsetek spowoduje po stronie dłużnika powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu w dacie zwolnienia z długu.

Art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2001 r.

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu