Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2011-08-01

Czy uchwały o powołaniu członków Zarządu i ustaleniu wysokości wynagrodzenia Zarządu są wystarczającą podstawą prawną do wynagradzania członków Zarządu Spółki? - dot. PIT, CIT

Zgodnie z art. 368 § 4 Ksh członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Art. 370 § 1 Ksh stanowi, że członek zarządu może być w każdym czasie odwołany; nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

W aspekcie regulacji przepisów Ksh należy zauważyć, że członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie stosunku organizacyjnego, który jest następstwem ustanowienia (w tym przypadku wyboru). Za tego typu ustanowieniem nie muszą iść żadne inne czynności związane z zawarciem przez strony stosunku umownego. Fakt powołania może wiązać się z wynagrodzeniem lub nie.

Jednak często w praktyce w związku z powołaniem następuje nawiązanie jakiegoś zobowiązaniowego stosunku prawnego (stosunek pracy, inny stosunek prawny, np. umowa o zarządzanie, umowa o świadczenie usług) łączącego się z pełnieniem funkcji członka zarządu. Nie jest to jednak warunek konieczny, gdyż z żaden z przepisów Ksh nie obliguje do zatrudniania członków zarządu na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

Sam akt powołania (wyboru) członków Zarządu przez uprawniony organ Spółki, wraz z ustaleniem wysokości wynagrodzenia członka Zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania, jest wystarczającą causą do wypłaty wynagrodzenia członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję na podstawie powołania. Jest to wynagrodzenie za realizację obowiązków członka Zarządu i za – prawnie określoną -odpowiedzialność za pełnioną funkcję. Podstawą wypłaty wynagrodzenia członkom Zarządu są w tym przypadku uchwały Rady Nadzorczej (albo Walnego Zgromadzenia Spółki – w zależności od zapisów statutu) w sprawie ustalenia składu Zarządu Spółki, w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki oraz w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zarządu.

Prezentowana teza znajduje potwierdzenie na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 10 tej ustawy wśród źródeł przychodów wymienia m.in. stosunek pracy i działalność wykonywaną osobiście, przy czym stosunek pracy jest odrębnym źródłem przychodów od przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje m.in. przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Powyższe regulacje (w szczególności art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.) potwierdzają - również na gruncie prawa podatkowego - możliwość wypłaty członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, niezależnie od wynagrodzenia członka Zarządu wynikającego z zawartego stosunku umownego (stosunku pracy, kontraktu menedżerskiego itp.), czyli również w przypadku braku takiego stosunku umownego.

Wydatki Spółki na wynagrodzenia członków Zarządu, których podstawą wypłaty jest pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), mogą stanowić dla Spółki podatkowy koszt uzyskania przychodów.

Na marginesie powyższych rozważań należy wspomnieć, że powołany art. 378 § 1 Ksh odnosi się tylko do wynagrodzenia członków zarządu, którzy są pracownikami spółki, a więc jest zawarta z nimi umowa o pracę albo też gdy są zatrudnieni na podstawie innego stosunku prawnego (kontrakt menedżerski, umowa o świadczenie usług itp.). W aspekcie powyższego brak jest przeszkód co do tego, aby wynagrodzenie składało się z dwóch części: wynagrodzenia z tytułu powołania (stosunku organizacyjnego) i umowy o pracę. Wynagrodzenie z tytułu stosunku organizacyjnego podlega odmiennym zasadom ubezpieczenia społecznego niż umowa o pracę. Wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji (stosunek organizacyjny) może być też łączone z wynagrodzeniem z tytułu innego stosunku zatrudnieniowego niż umowa o pracę (np. kontrakt menedżerski). Nie jest wykluczone połączenie dwóch umów (np. umowy o pracę na część etatu z kontraktem o zarządzanie). Aby mogło dojść do zawarcia takich umów, musi jednak istnieć wyodrębnienie czasowe realizacji tych umów i wyodrębnienie czynności wykonywanych na podstawie każdego z tytułów.


Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu