Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2011-05-16

Czy przekazanie pakietów medycznych pracownikom jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług? - dotyczy VAT

Z dniem 1 stycznia 2011 r. został uchylony załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku; uregulowania w tym zakresie zostały przeniesione bezpośrednio do ustawy. Jednocześnie przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres w treści przepisów prawa podatkowego. Zasada ta ma zastosowanie również do usług w zakresie opieki medycznej. Od dnia 1 stycznia do dna 31 marca 2011 r. zwolnienie dotyczące usług w zakresie opieki medycznej zawarte było w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, zgodnie z którymi zwalnia się od podatku:

18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej;

19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez:

a) lekarzy i dentystów,
b) pielęgniarki i położne,
c) osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
    o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
d) psychologów.

W takim stanie prawnym nabywanie przez pracodawców pakietów medycznych na rzecz pracowników nie korzystało więc ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. weszły w życie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wynikające z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. W świetle nowych zapisów pozostawiono zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, do usług zwolnionych w powołanym przepisie dodano pkt 18a, zmieniono pkt 19 i dodano pkt 19a (istotny z punktu widzenia przekazania pakietów medycznych) o następującym brzmieniu:

19a) świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19.

Powyższe oznacza, że obecnie zwolnieniem od podatku od towarów i usług jest objęte „przekazywanie” pracownikom przez pracodawców nabywanych przez nich w ramach tzw. pakietów medycznych usług w zakresie opieki medycznej wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę fakt, że pakiety medyczne mogą zawierać różne rodzaje usług, zaznaczyć należy, że zwolnieniu podlegają jedynie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia nabyte przez pracodawców od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19 art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślić jednocześnie należy, że równolegle ze zmianami dotyczącymi art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy wprowadzone zostały przepisy przejściowe - art. 6 powołanej nowelizacji, zgodnie z którymi podatnicy mogą stosować zwolnienie,
o którym mowa w ww. zmianie dotyczącej pkt 19a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. Oznacza to, że pomimo wejścia w życie przedmiotowej ustawy z dniem 1 kwietnia 2011 r. ustawodawca w przepisach przejściowych daje podatnikom możliwość wyboru, czy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. omawiane czynności chce on rozliczać jako opodatkowane czy zwolnione od podatku.

Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu