Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2008-10-06

Certyfikat księgowy bez egzaminu - formularze do pobrania dla zainteresowanych.

Certyfikat księgowy bez egzaminu można uzyskać do 30 czerwca 2010 r.
Warunki otrzymania powyższego certyfikatu w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r. określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. nr 120, poz. 1022, ost. zm. w Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 846), które zachowuje moc do 31 grudnia 2008 r. 
Certyfikat księgowy bez zdawania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wydawany jest osobom fizycznym, które:
1. Złożyły „Oświadczenie o niekaralności dla ubiegających się o certyfikat księgowego”
2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3. Spełniają jeden z poniższych warunków: 
-  posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowej lub zbliżonej lub ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości.
- udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości.
Od 1 stycznia 2009 r. zacznie obowiązywać rozdział 8a „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych” wprowadzony do ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 63, poz. 393).
Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza konieczność zdawania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wszystkich osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Dla osób, które będą ubiegały się o wydanie certyfikatu księgowego bez egzaminu, w art. 2 ww. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości zawarto okres przejściowy kończący się z dniem 30 czerwca 2010 r. 
Dokumenty jakie należy złożyć, aby otrzymać certyfikat księgowy bez egzaminu:
- dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości, świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców (powinny być uwierzytelnione przez notariusza).
- dokumenty w tym dyplom lub świadectwo (odpisy), potwierdzające posiadane wykształcenie (powinny być uwierzytelnione przez notariusza).
Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu